Bostadsrättsförening

Som innehavare av en bostadsrätt i en bostadsrättsförening är ni medlem i en ekonomisk förening. Föreningen har till uppgift att upplåta bostäder åt sina medlemmar på obegränsad tid.

Äger jag min lägenhet?

Som bostadsrättsinnehavare äger ni inte er lägenhet utan det är föreningen som äger hela fastigheten. Som bostadsrättsinnehavare är ni delägare i föreningen. Som delägare har ni tillsammans med övriga bostadsrättsinnehavare ett gemensamt ansvar för hela fastigheten vilket bl.a. innebär obligatorisk närvaro vid föreningens vår- och höst städdagar.
Ni har rätt att som medlem i föreningen och som bostadsrättsinnehavare nyttja lägenheten, vilket innebär att ni t.ex. får göra vissa förändringar i lägenheten inom ramen för stadgarnas bestämmelser.
Ni äger bostadsrätten och har nyttjanderätt till lägenheten så länge som ni fullgör era skyldigheter mot föreningen. Ni har rätt att sälja er bostadsrätt till det pris som ni kan få ut på marknaden.

Vad får jag göra med lägenheten?

Innanför dörren till lägenheten får bostadsrättsinnehavaren göra förändringar. Om det gäller mer omfattande förändringar som t.ex. att ta bort väggar eller större arbeten med vatten eller el skall styrelsen alltid informeras och godkänna dessa förändringar. Observera att bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för att vatten inte läcker ner till andra lägenheter. Föreningen ansvarar för att anslutningar till el, vatten och avlopp finns i lägenheten. Bostadsrättsföreningen sköter alla allmänna utrymmen inklusive utsidan av lägenhetsdörren. Föreningen ser således till att namnskyltar kommer upp på ytterdörren och nere i porten.

Allmän ordning

Respektera och visa omdöme mot övriga boende. Ta hänsyn till dina grannar och tänk på ljudnivån speciellt efter 22.00. Vi bor alla i en gammal fastighet från 1888 som pga av ålder är ganska lyhörd.

Försäkring

Som bostadsrättsinnehavare är det er skyldighet att tillse att ni har en hemförsäkring med tillägg för bostadsrätt.
Se erbjudande under rubriken "Hemförsäkring".

Stadgar

Förutom de lagar som gäller för bostadsrättsföreningar finns även stadgar som gäller för föreningen. Föreningen har dessutom ordningsföreskrifter som gäller allmänna utrymmen, tvättstugor, sophantering mm.

Styrelse

Bostadsrättsföreningen är en juridisk person som företräds av styrelsen. Styrelsen i sin tur väljs vid ordinarie stämma.

Uthyrning i andra hand

Allmänt gäller att ni inte har rätt att hyra ut lägenheten i andra hand. Styrelsen kan i undantagsfall medge uthyrning i andra hand under en kortare period. Om det finns önskemål om att hyra ut lägenheten i andra hand skall ni skriftligen ansöka om detta hos styrelsen. Styrelsen skall sedan skriftligen godkänna hyresgäst och hyrestid innan hyrestiden får påbörjas.