Personuppgifter som föreningen hanterar.

Information till medlem i Brf Västgötagatan om behandling av personuppgifter.
 
De personuppgifter som du lämnat i samband med att du tecknat upplåtelseavtal eller överlåtelseavtal och beviljats medlemskap i Brf Västgötagatan kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att föreningen ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt gällande lagstiftning.
 
Det kan gälla avisering av årsavgiften, att föra medlemsförteckning och lägenhetsförteckning och annat som hör till den löpande förvaltningen.
 
Även personuppgifter som inhämtas under tiden du bor i föreningen kan komma att behandlas, såsom exempelvis uppgifter om betalningsförsummelser och underlag för ombyggnation av bostadsrätten och ärenden som meddelas styrelsen. Dessa sparas under den tid som är nödvändig för eventuella rättsliga anspråk, som längst tio år. Uppgifter i samband med störningar i boendet sparas som längst i tio år eller tills att bostadsrätten övergår till annan medlem, och kommer därefter raderas eller avidentifieras.
 
Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till förening som bostadsrättsföreningen är medlem i och företag som bostadsrättsföreningen samarbetar med i sin fastighetsförvaltning.
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Detta får du utan kostnad om begäran sker i rimlig omfattning. Vid upprepade förfrågningar kan en avgift komma att tas ut.
 
Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas. Kontakta då styrelsen.