Västgötagatans bostadsrättsförening omfattar de östra delarna av kvarteret Smaragden som uppfördes efter ritningar av J A Westerberg. Arkitekt Westerberg såg till att hela fasaden fick en monumental utformning med rikt utsmyckade gavelpartier ovanför takfoten. Vår halva av kvarteret färdigställdes 1888. Westerberg har även ritat "Posthuset" vid Drottningtorget och Frölunda kyrka bland mycket annat.

Borta vid Gårda låg grannkommunen Örgryte. Däremellan låg Tegelbruksängen som en enda stor öppen yta men mycket snart bebyggdes området och Örgryte inkorporerades i Göteborg (1922)

Vårt hus elektrifierades på 1920-talet men redan 1907 byggdes på andra sidan Västgötagatan Elyseum (före detta Göteborgs Elektricitetsverk), en vacker byggnad i jugendstil. På håll kan man se Katolska kyrkan som byggdes 1938.

Från början fanns det i princip endast enrumslägenheter i huset, med gemensamt tvättrum i trapphuset på varje våningsplan. Vår del av kvarteret byggdes för anställda vid Statens Järnvägar och ägdes av Sveriges Stadsbanors Pensionrinrättning. Efter hand har lägenheterna blivit färre och större genom sammanslagning.

 I "Statens offentliga utredningar 1948:35 Förslag rörande förbättring av Statens järnvägars bostadsbestånd" står följande om huset i kvarteret Smaragden:

"Kv. Smaragden, nr 1. 72 lägenheter om 1 rum och kök, 12 om 2 rum och kök samt 2 om 3 rum och kök. Fastigheten bibehålles med hänsyn bland annat till att andra tjänstebostäder icke finnas vid Göteborg C. Ombygges till: 10 lägenheter om 1 rum och kök, 48 om 2 rum och kök samt 6 om 3 rum och kök. Bostäderna moderniseras med centralvärmeledning, badrum och vattenklosett m. m. Maskintvättstuga anordnas. Beräknad kostnad 756 000 kronor."

Lägenheterna bör alltså ha börjat slås ihop efter 1948.

År 1975 gjordes en ROT-renovering i samband med att lägenheterna i huset byggdes om.

År 1985 klassades området runt Heden som värdefull miljö och ingår sedan 1987 i ett bevarandeprogram. Det uppbär också skydd enligt NRL (naturresurslagen) med riksintresse.

År 2000 bildades bostadsrättsföreningen och fastigheten förvärvades 2002. År 2003 inreddes vinden till taklägenheter. I samband med detta gjordes även åtgärder mot sättningsskador och fasadrenovering. Fasaden domineras av rött tegel med inslag av gult tegel och puts. 

År 2017 färdigställdes projekt Gårdshuset där nio nya bosradsrätter skapades.