Ordningsregler
Föreningen har satt upp ett antal enkla ordningsregler för allas bästa.

Allmänt:
·        Medlem är skyldig att känna till innehållet i föreningens stadgar.
·        Medlem ska vara aktsam om och väl vårda bostadsrättsföreningens egendom.
·        Medlem får ej använda lägenheten eller annat utrymme i bostadsrättsföreningen till annat ändamål än
         vad som är avsett.
·        Om skada uppstår inom fastigheten är medlem skyldig att omedelbart underrätta styrelsen.

Säkerhet:
Vi måste se till att alla entrédörrar, dörrar till källare, cykelrum och övriga gemensamma utrymmen är ordentligt låsta. I entrén eller trapphuset får inga föremål förvaras då detta medför stor brandrisk, försvårar utrymning om det brinner och förhindrar trappstädning. Medlem debiteras för bortforsling.

Förråd:
I förråden får ej brandfarliga vätskor förvaras, ventilationskanaler får ej övertäckas och i förrådsgångarna får ingenting förvaras. Medlem debiteras för bortforsling.

Rökning:
Rökning är inte tillåtet i hiss, trappor, entréer, tvättstuga. Fimpar, snus eller annat skräp får inte slängas på föreningens mark.

Avfallshantering:
Inget avfall får läggas i trapphusen då det lockar hit råttor. Det är viktigt, både för miljön och för föreningens ekonomi, att du sorterar ditt hushållsavfall och slänger det i rätt kärl. För att minska risken för skadedjur och råttor, stäng alltid locket på sopkärlet. Har du avfall som är större än sopkärlet, ansvarar du själv för att lämna det till återvinningscentralen. Inget avfall får läggas utanför sopkärlen, om detta görs innebär det en extra kostnad för föreningen som debiteras medlemmen.

Husdjur:
Husdjur från inte rastas inom föreningens område.
 
Tvättstuga:
Följ de anvisningar för bokning av tvättid samt de trivselregler som finns i tvättstugan.

Balkonger:
·        Parabol, elektroniska armaturer eller annat arrangemang på balkongen som stör fasadens exteriör får
          inte sättas upp.
·        Det är inte tillåtet att borra, spika, såga eller på annat sätt påverka och skada fasaden.
·        Av säkerhetsskäl ska balkonglådor sättas upp på balkongräckets insida. 
·        Anpassa ljudnivån på balkongen så att det inte stör dina grannar. 
·        Det är inte tillåtet att skaka textilier från fönster eller balkong. 
·        Det är inte tillåtet att mata fåglar från fönster eller balkong.
·        Vid vattning eller rengöring på balkong ska hänsyn tas till grannar.
·        På balkongerna får du enbart grilla med el-grill eller gasolgrill.
·        Markis får endast uppföras på balkonger på våning 4 och 5; och endast med styrelsens tillåtelse och 
         om det utförs av fackman.
·        Färgkod som gäller för eventuella täck-textilier och markiser på balkongerna är S7502 B. För de två
          ledande markisvävtillverkarna motsvarar denna färgkod av följande koder: För väv från
           Sandatex gäller färgkod 97 och Dicksson gäller 8203.
 
Cyklar och trafik:
Din cykel placerar du i något av cykelställen som finns placerade ute på gården. Det finns utrymmen i källaren avsedda för förvaring av din cykel. Gården skall vara fri från motortrafik och MC ska ledas in på gården.
 
Tider:
Tänk på att ditt golv är grannens tak och att vi bor i ett äldre hus där ljud färdas. Vid störande arbete tex. renovering; tänk på att underrätta grannar i god tid. Att borra, spika och såga i hemmet får göras vardagar kl. 07.00-20.00, lördagar och söndagar mellan kl.10.00-16.00. Området skall vara tyst mellan kl. 23.00-07.00.
 
Förändringar:
Ibland vill man förnya eller komplettera sin lägenhet. Väsentliga förändringar kräver styrelsens godkännande. Föreningens hemsida informerar om när styrelsen behöver godkänna en renovering som du gör i bostadsrättslägenheten.
 

Kom ihåg! Om du som medlem av någon anledning blir störd av en granne så prata i första hand med den som stör.